برای تجربه بهتر ، مرورگر خود را به کروم، فایرفاکس، اوپرا یا اینترنت اکسپلولر تغییر دهید.

برچسب: بیت کوین

اولین معامله تجاری ایران با ارز دیجیتال بیت کوین انجام شد.

اولین معامله تجاری ایران با ارز دیجیتال بیت کوین انجام شد.

اولین معامله و پرداخت تجاری ایران با ارز دیجیتال بیت کوین مدیریــت شــرکت کیــان پترولیــوم بــه شــماره ثبـت 17727 در مـورد اولیـن معاملـه در کشـور ایـران بـا اسـتفاده از ارز دیجیتـال بیـت کویـن در صنعـت نفـت،گازوپتروشـیمی گفـت: ازمـدتهـا قبـل بـه دنبـال اسـتفاده از ارز دیجیتـال در معامـلات تجـاری صنعـت نفـت بـودم. بـه گـزارش نسـیم یزد […]ادامه مطلب

بالا